Către Guvernul ROMÂNIEI

de SSH27 octombrie 2017

Către SENATUL ROMÂNIEI

Domnului Prim-ministru Mihai Tudose

Vom fi atenti la toate demersurile care influentează soarta CEH, pentru a ne asigura că vom păstra INDEPENDENTA Energetică a României

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara, constituit în baza Sentinţei Civile nr. 1169/2016 executorie, vă solicită sprijinul pentru continuarea activității de producere a energiei electrice și termice în Județul Hunedoara având în vedere situaţia economico-financiară dificilă cu care se confruntă Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., precum și a continuării activității de extracție a huilei energetice din Valea Jiului până în anul 2030.

Am reușit să promovăm alături de conducerea societății un proiect pentru salvarea grupurilor energetice de la Mintia care impune și modificarea în totalitate a documentației privind accesarea unui ajutor de stat de tip SIEG, proiect care a fost aprobat de Consiliul de Administrație al S. C.E.H. S.A. în forma prezentată la punctul I.

La punctul II găsim o scurtă prezentare a importanței termocentralei Mintia pentru Sistemul Energetic Național, iar la punctul III găsim câteva propuneri de modificări legislative, menite să sprijine capacitățile pe cărbune.

I. Nota privind necesitatea reformularii raspunsului la intrebarea nr.13 din scrisoarea C.E.-DG COMP E3/MML/EH/HJR/J7/2017/004151 din 16.01.2017


Prezentarea problemei

Urmare a analizei din data de 09.08.2017 la Ministerul Energiei, în prezența domnului ministru Toma Petcu, a documentului “Propuneri pentru supraviețuirea și viabilizarea grupurilor energetice de la Termocentrala Mintia”, document prezentat Consiliului de Administrație al S. C.E.H. S.A. sub nr. DG 8919/1/02.08.2017, s-a dispus reformularea raspunsului la întrebarea nr. 13 din scrisoarea C.E.- DG COMP E3/MML/EH/HJR/J7/2017/004151 din data de 16.01.2017.

Argumentele aduse în favoarea susținerii solicitării de modificare a răspunsului, în sensul că S. C.E.H. S.A. nu intenționează să lichideze activele de la Termocentrala Mintia care nu vor face obiectul unor proceduri de achiziții publice pentru funcționarea S.I.E.G. au fost aduse la cunoștința Consiliului de Administrație al societății prin documentul mai sus amintit.

Pentru susținerea solicitării aducem suplimentar următoarele argumente:

- întrucât răspunsul trebuia formulat în urma unei decizii de foarte mare importanță cu implicații atât la nivel de societate, cât și la nivel de strategie energetică națională, era necesară obținerea avizului Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

- măsura de lichidare a patru grupuri energetice cu o putere instalată de 840 MW de la Termocentrala Mintia, măsură de importanță excepțională, trebuia să aibă în vedere faptul că din strategia energetică națională pentru perioada 2007-2020 (singura în vigoare la această dată, aprobată prin HG nr. 1069/2007), nu au fost realizate cele mai importante măsuri care să conducă la creșterea adecvanței producției și care să justifice retragerea definitivă din exploatare a celor patru grupuri energetice de la Termocentrala Mintia (intrarea în funcțiune a grupurilor 3 și 4 de la Cernavodă și utilizarea combustibililor solizi prin tehnologii curate) ci, dimpotrivă se preconizează retragerea din exploatare a unității nr. 1 de la Cernavodă timp de doi ani, în perioada 2021-2022;

- în prezent este în curs de elaborare ”Strategia Energetică Națională a României 2017-2030 cu perspectiva 2050”, care va preciza direcțiile de dezvoltare. Considerăm că aportul major al resurselor regenerabile cu un grad mare de volatilitate și incertitudine, va conduce la necesitatea creșterii flexibilității în funcționare, prin asigurarea acesteia cu grupuri termoenergetice;

- prin menținerea a 840 MW, adecvanța producției SEN crește substantial, scenariu ce va fi avut în vedere la întocmirea studiului în curs de realizare prin grija Transelectrica (studiu privind adecvanța producției și a rețelei electrice, adică adecvanța sistemului); prin urmare o hotărâre de dezafectare a celor patru grupuri nu poate fi luată decât dacă acest lucru rezultă din concluziile studiului și din prevederile unei strategii energetice a României (în curs de elaborare);

- situația din S.E.N în iarna 2016-2017 și în sezonul cald 2017, a demonstrat necesitatea menținerii în exploatare a celor patru grupuri de la Termocentrala Mintia. Menționăm că producția de energie electrică a Termocentralei Mintia în perioadele amintite, a fost drastic limitată de lipsa de cărbune și de starea tehnică a grupurilor, stare cauzată de nerealizarea lucrărilor de mentenanță în ultimii doi ani. În prezent, această situație a fost remediată prin contractarea de cărbune din import și prin realizarea lucrărilor de mentenanță a grupurilor 2 și 5 (finalizate) și a grupului 3 (în curs de realizare). Prețurile foarte mari pe Piața de Echilibrare ar fi permis funcționarea cu profit a tuturor celor patru grupuri ale termocentralei;

- grupurile 3, 4, 5 și 6 pot fi menținute în exploatare fără conformarea la cerințele de mediu pe baza Planului Național de Tranziție până la data de 31.12.2018 (grupurile 3 și 4) și până la 30.06.2020 (grupurile 5 și 6);

- grupurile de la Termocentrala Mintia pot funcționa pe piețele OPCOM și PE până în anul 2030 în situația reorganizării societății și eliminării interdicției de a utiliza cărbune provenit exclusiv de la minele din Valea Jiului, prin utilizarea cărbunelui în amestec provenit din Valea Jiului, din exploatările din Banat și din import, fără a fi necesară acordarea unui ajutor de stat pentru producția de energie electrică;

- producția de energie termică poate fi susținută prin obținerea unui ajutor de stat (conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din anul 2014) pentru acoperirea integrală a costurilor privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea acesteia, precum și costurile legate de investiții, cu precădere cele privind infrastructura, în limita a 15 milioane € pe an, timp de zece ani.

Concluzii

Prin urmare vă rugăm a aproba reformularea răspunsului la întrebarea nr.13 din scrisoarea C.E.- DG COMP E3/MML/EH/HJR/J7/2017/004151 din data de 16.01.2017 astfel:

  Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. intenționează ca activele care urmează să fie vândute (externalizate) ca un întreg (producție/unitate operațională) și care vor constitui în continuare activele necesare furnizării serviciilor de interes economic general de securitate a aprovizionării cu energie electrică și de termoficare urbană cuprind grupurile nr. 3, 4, 5 si 6 de la Termocentrala Mintia și grupul nr. 4 de la Termocentrala Paroseni. Grupurile nr. 3 și 4 de la Termocentrala Mintia și grupul nr. 4 de la Termocentrala Paroșeni se intenționează a fi menținute în exploatare până în anul 2030.

  Grupurile nr. 5 și 6 de la Termocentrala Mintia vor fi menținute în exploatare până la 30.06.2020 pe baza Planului Național de Tranziție, dată până la care vor fi realizate lucrările de reabilitare/retehnologizare a grupului nr. 4 și a lucrărilor cerute de normele de protecție a mediului.

  Cele două grupuri (5 și 6) vor suplini grupurile nr. 3 și 4 pe perioada acestor lucrări. Începând cu 01.07.2020 grupurile nr. 5 și 6 de la Termocentrala Mintia vor fi retrase din exploatare, urmând a fi dezafectate sau retehnologizate, funcție de situația din Sistemul Energetic Național al României la acea dată. Celelalte active care nu sunt necesare pentru furnizarea celor două Servicii de Interes Economic General (securitate a aprovizionării cu energie electrică, respectiv termoficare urbană) vor fi lichidate în contextul reorganizării S. C.E.H. S.A. în cadrul procedurii de insolvență sau reorganizării S. C.E.H. S.A. în condițiile în care instanțele resping solicitarea de deschidere a procedurii insolvenței, iar societatea rămâne inclusă în circuitul economic.

  Intenționăm ca grupurile nr. 3 și 4 Mintia și grupul nr. 4 Paroșeni să fie menținute în exploatare până în 2030 iar grupurile nr. 5 și 6 Mintia să fie menținute în exploatare până la 30.06.2020 și în situația în care aceste active considerate viabile nu vor putea fi vândute prin intermediul unor proceduri de achiziții publice. În acest caz, aceste active viabile vor face obiectul reorganizării S. C.E.H. S.A. în cadrul procedurii de insolvență sau reorganizării S. C.E.H. S.A. în situația în care instanțele resping solicitarea de deschidere a procedurii insolvenței sau chiar în contextul lichidării companiei.

  Având în vedere necesitatea menținerii în exploatare a acestor grupuri considerate viabile pentru asigurarea securității în alimentare pe piața românească de energie electrică și furnizarea de încălzire urbană în Deva și Valea Jiului (scenariu sugerat și de serviciile Comisiei Europene în documentul neoficial “Aspecte de discutat privind COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA și minele de cărbune “ primit în urma vizitei în România a directorului general adjunct Gert –Jan Koopman în 22.03.2016 și confirmat de situația din Sistemul Energetic Național al României și din regiune în iarna 2016-2017 și vara anului 2017), vom reveni în cel mai scurt timp posibil cu reformularea răspunsurilor la unele din întrebările dumneavoastră

II. Precizări

Având în vedere faptul că, legislaţia europeană în domeniul energetic se bazează în mare măsură pe mixul energetic, considerăm că România are nevoie de construirea de noi societăți energetice care să cuprindă capacități bazate pe mai multe tipuri de resurse pentru producerea energiei electrice, capacități care să prevină situațiile de criză în sistem, precum cele întâlnite în acest an. S-a constatat faptul că o iarnă cu ger sever pe o perioadă lungă de timp urmată de o secetă prelungită, duce la creșterea consumului de energie electrică, iar singurii producători de energie electrică care sunt operaționali indiferent de condițiile meteorologice sunt cei care folosesc combustibili fosili.

Au fost constatate mai multe lacune în reglementarea situațiilor de criză în sistem, lucru ce a dus la creșterea prețului la energie electrică cu 77%, în condițiile unei creșteri a consumului de energie electrică de doar 8%. Acest indicator poate arăta că PZU (piața zilei următoare), are o plajă mult prea mare, generând anomalii în stabilirea prețului la energia electrică.

Situația din acest an putea duce la incapacitatea de a se asigura alimentarea continuă cu energie electrică la consumatorii finali. Este imperios necesară, o reașezare a actorilor de pe piață, pe criterii care să urmărească în principal asigurarea continuității furnizării energiei electrice.

Considerăm necesară continuarea funcționării termocentralei Mintia, prin înlocuirea grupurilor energetice de la Mintia și funcționarea acestora în conformitate cu standardele de mediu, din următoarele motive:

Termocentrala Deva-Mintia este singura centrală de mare putere din zona de vest a țării care poate asigura energia electrică necesară consumatorilor din zonele vest și centrală ale țării, cu implicații majore asupra:

 • reducerii Consumului propriu tehnologic al rețelelor de transport ale Transelectrica și prin urmare a costurilor aferente acestor pierderi;
 • creșterii capacității sistemului electroenergetic de a satisface în permanență cererile de putere și energie ale consumatorilor, având în vedere că producția de energie electrică din sursele eoliene și fotovoltaice, conduce la intermitența funcționării acestora, prin urmare este necesară o sursă de producție pe combustibili clasici de rezervă;
 • măririi stabilității statice și tranzitorii a SEN;
 • asigurării serviciului tehnologic de sistem RS – reglaj secundar, serviciu de sistem pe care centralele eoliene și solare nu îl pot realiza;
 • asigurării funcționării la dispoziția DEN, pe Piața de Echilibrare.

Termocentrala Mintia are un grup energetic – nr. 3, modern, cu consumuri specifice mici, calificat pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență.

De asemenea, grupul nr. 3 este calificat pentru furnizarea următoarelor servicii tehnologice de sistem:

 • reglaj secundar;
 • rezervă terțiară rapidă;
 • rezervă terțiară lentă;
 • asigurarea puterii reactive și a tensiunii în bandă;
 • poate funcționa izolat, asigurând restaurarea SEN la rămânerea fără tensiune.

Prin stația electrică aflată în vecinătatea termocentralei, se asigură evacuarea puterii la nivel de 400 KV spre liniile Sibiu și Arad, 5 linii asigurând evacuarea puterii de 110 KV și alte 5 linii asigurând evacuarea puterii de 220 KV.

De asemenea se pot intensifica schimburile transfrontaliere cu Ungaria prin LEA ( Linia Electrică Aeriană de interconexiune ) de 400 KV Mintia - Arad - Sandorfalva, sau Nadab-Bekescsaba. Pentru creșterea capacității de schimb prin interfața de vest și sud-vest a României sunt planificate întăriri ale rețelei în zonă, care vor permite eliminarea congestiilor, atât pe direcția est - vest la granița cu Ungaria și Serbia, cât și pe direcția de tranzit nord-sud, prin întărirea culoarului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Arad.

În acest context, o sursă de producere a energiei electrice, sigură, stabilă și flexibilă cu potențial cert de export în acest nod energetic poate fi termocentrala Mintia cu o mare parte din infrastructură creată, cu personal de înaltă calificare.

Înființarea uniunii energetice europene în cadrul căreia doar România intră cu producători de energie electrică pe baza unei singure resurse, obligă țara noastră să construiască noi grupuri energetice cu randament ridicat care să asigure competitivitate în piața externă de energie, grupuri care pot folosi mai multe tipuri de resurse.

Prin potențialul de dezvoltare, România poate deveni un exportator de securitate energetică în cele două regiuni ale structurii ENTSO-E , din care face parte.

Se pot lua în considerare și următoarele aspecte:

 • Punerea în funcție a unei capacități nucleare în Ungaria ( un grup de 1000 MW, la Pacs, cu punerea în funcție în anul 2023, conform programului energetic ungar) cu consecințe asupra fluxului de energie electrică care acum are sensul din România spre Ungaria;
 • destructurarea UE;
 • lipsa mixtului energetic în România, poate duce la transformarea României în cel mai mare importator de energie electrică din regiune.

Interesul național trebuie să fie motorul de acțiune în implementarea unor programe ample de modernizare a sectorului energetic în această zonă a țării

Singura alternativă la mixul energetic care să ducă la redresarea Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., dar care să respecte şi legislaţia europeană în domeniu, este aplicarea prevederilor din Directiva 2009/72/CE, art. 15, alin. 3 şi 4.

Extras din Directiva 2009/72/CE, art. 15, alin. 3 şi 4:

  (3) Un stat membru impune operatorilor de sistem ca, la dispecerizarea instalaţiilor de producere care folosesc surse de energie regenerabile, să procedeze în conformitate cu art. 16 din Directiva 2009/28/CE. Statul membru poate, de asemenea, solicita operatorului de sistem ca, la dispecerizarea instalaţilor de producere, să acorde prioritate instalaţiilor cu producere combinată de energie electrică şi termică.

  (4) Din motive de siguranţă a alimentării, un stat membru poate dispune să li se acorde prioritate la dispecerizare instalaţiilor de producere care folosesc, ca sursă primară de energie, combustibili indigeni
, într-un procent care să nu depăşească, într-un an calendaristic, 15% din totalul energiei primare necesare pentru producerea energiei electrice consumate în statul membru respectiv.

  Art. 15, alin. (4), din Directiva 2009/72/CE, reprezintă o normă derogatorie de la regula generală de dispecerizare a instațațiilor de producere, stipulate în art. 15, alin. (2), a aceleași directive:

  „Dispecerizarea instalațiilor de producere și utilizarea interconexiunilor se stabilesc în baza unor criterii care sunt aprobate de către autoritățile de reglementare naționale competente și care trebuie să fie obiective, publicate și aplicate într-un mod nediscriminatoriu, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice. Criteriile țin seama de ordinea de prioritate economică a energiei electrice provenite de la instalațiile de producere disponibile sau din transferurile prin interconexiuni, precum și de constrângerile de ordin tehnic ale sistemului”.


  Într-un mod cu totul similar, prevederile art. 5, alin. (3), din Legea nr. 123/2012, reprezintă o normă derogatorie de la prevederile art. 23 – Funcționarea pieței concurențiale, care prevede:
  “(1) Tranzacțiile cu energie electrică se desfășoară pe piața concurențială, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu.
  (2) Pe piața concurențială, tranzacțiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, conform reglementărilor ANRE, iar prețurile se formează în baza cererii și ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurențiale”.

  Din conținutul acestor articole, atât în cazul directivei europene cât și a legii naționale de transpunere a acestei directive, se observă că regula dispecerizării instalațiilor de producere a energiei electrice este „ordinea de prioritate economică”, respectiv ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice, criterii specifice piețelor concurențiale.

  Totuși, atât în conținutul directivei europene, prin art. 15, alin. (4), cât și în conținutul legii naționale de transpunere a directivei, prin art. 5, alin. (3), sunt menționate expres situații în care un alt criteriu este prioritar criteriului ordinii de prioritate economică. În acest caz, criteriul prioritar este siguranța alimentării cu energie electrică a sistemului electroenergetic național, prin menținerea în funcțiune a unităților de producere a energiei electrice care pot funcționa în orice condiții pe toată perioada anului și care utilizează combustibili indigeni, limitându-se cota de piață a acestora la 15% din totalul energiei primare necesare pentru producerea energiei electrice consumate, astfel încât piața concurențială să fie afectată cât mai puțin.

  În fapt, este vorba de o măsură de minimă siguranță a SEN și independența energetică a oricărui stat membru al UE. O măsură perfect înțeleasă de Guvernul României, a cărei aplicare a fost dispusă în concret prin HG nr. 138/2013, însă neînteleasă de către ANRE, care nu a reglementat cadrul de aplicare și ca atare neaplicată, în pofida prevederilor legale, a interesului SEN și a statului român.

  Noțiunea de siguranță a alimentării sistemului electroenergetic, o regăsim menționată explicit și în fundamentarea Directivei 2005/89/CE privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructură, la puncul (5), astfel:
  “La promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, este necesar să se asigure disponibilitatea capacității de rezervă asociate, în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru menținerea fiabilității și siguranței rețelei”.

  Așadar, însăși promovarea și dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile determină impunerea asigurării unui grad corespunzător de siguranță a alimentării cu energie electrică, tocmai din cauza variabilității și incertitudinii acestui tip de energie.

  În fundamentarea Directivei 2005/89/CE, la punctul (10) observăm că măsurile utilizate pentru a garanta menținerea la niveluri corespunzătoare a capacității de producție de rezervă pot fi completate de alte instrumente nediscriminatorii, precum remunerarea capacității.

  Totodată, observăm că directiva 2005/89/CE, prevede la art. 3, alin. (1), alin. (2), lit. (a) și (f), ca imperios necesară, asigurarea continuității furnizării energiei electrice, precum și necesitatea de a asigura o capacitate de producție de rezervă, suficientă pentru a garanta o funcționare stabilă.

  De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că centralele termoelectrice Mintia și Paroșeni reprezintă unicii producători de energie termică pentru comunitățile locale, reprezentând în conformitate cu legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cap. VI, Secțiunea I, art.25, alin. (2) – „centrală electrică de termoficare care face parte din SACET” – sistem centralizat de alimentare cu energie termică a localității, indiferent dacă aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, domeniului privat al statului, precum și persoanelor juridice.

  SACET-ul reprezintă infrastructura prin care se realizează Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică a localității, care în conformitate cu Legea nr. 325/2006, art. 5, pct. (29), reprezintă un serviciu public de interes general.

  Importanța acestui Serviciu este evidențiată în legea 325/2006, prin însăși obiectivele acestei legi prezentate în art. 4, alin. (a) – asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică și alin. (e) – asigurarea siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

  Subliniem în condițiile date, importanța funcționării CET Mintia și Paroșeni, în calitate de unici producători de energie termică, pentru îndeplinirea obiectivelor acestei legi.

  Totodată trebuie subliniat faptul că suplimentar față de norma derogatorie stipulată în conținutul art. 15, alin. (4) din Directiva 2009/72/CE, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. poate beneficia și de prevederile cu caracter derogatoriu din art. 15, alin. (3), al aceleași directive, care pentru producătorii de energie electrică în cogenerare prevede:
  “…Statul membru poate, de asemenea, solicita operatorului de sistem ca, la dispecerizarea instalațiilor de producere, să acorde prioritate instalațiilor cu producere combinată de energie electrică și termică”.
  Transpunerea normei europene în legislația națională se face prin Legea nr.123/2012, art. 70, alin. (a), astfel:
  “…accesul garantat la rețelele electrice și dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență”.III. Propuneri

  Propunem redefinirea strategiei pentru Termocentrala Mintia, strategie care să permită funcționarea grupurilor nr. 3 și 4 până în anul 2030 și a grupurilor nr. 5 și 6 până la 30.06.2020, o variantă fiind înființarea unei societăți noi care va livra servicii de interes economic general (SIEG) în regiune.

  Ca urmare a situației de fapt, a prevederilor actelor normative prezentate și a drepturilor explicite constituite pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. prin aceste prevederi, vă rugăm să ne sprijiniți în următoarele demersuri :

  Modificarea/completarea Legii nr. 123/2012, prin introducerea prevederilor Directivei 2005/89/CE, pentru înființarea pieței de capacitate, împreună cu reglementările necesare care să permită statului roman să acorde o schemă de sprijin pentru producătorii de energie electrică pe bază de huilă energetică indigenă.

  Completarea art. 5 (3) din Legea 123/2012, prin introducerea sintagmei „acces prioritar”, sintagmă regăsită în Directiva 2009/72/CE la art. 15 (4).

  3. Modificarea art. 1 din HG 138/2013, prin introducerea în text și a centralei termoelectrice de la Paroșeni și prin menționarea expresă a puterilor electrice nete minime pentru fiecare termocentrală, în baza cărora se va determina energia electrică produsă pentru care se acordă acces garantat / prioritar (după caz), la rețelele electrice.

Propunerea noastră în acest sens este următoarea:
“Se acordă acces garantat/prioritar (după caz), la rețelele electrice pentru energia electrică produsă de centrala termoelectrică Mintia și centrala termoelectrică Paroșeni, aparținând Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., care să asigure funcționarea continuă a acestora la o putere medie electrică netă de cel puțin 165 MWh pentru centarla termoelectrică Mintia și 110 MWh pentru centrala termoelectrică Paroșeni, în total de cel puțin 275 MWh pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.”.

  Această modificare include și cantitățile de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență de către centralele termoelectrice Mintia și Paroșeni, societatea putând astfel să îndeplinească și obiectivele Legii 325/2006, de asigurare a continuității și siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică pentru localitățile Deva, Petroșani, Vulcan și Lupeni, după caz.

  Emiterea unor legi secundare care să reglementeze în mod clar, forma sprijinului financiar care să mențină în stare tehnică corespunzătoare toate capacitățile de rezervă

  Emiterea de către ANRE a reglementărilor necesare punerii în aplicare a dispozițiilor art. 1 și 3 din HG 138/2013. Preluarea și vânzarea cantităților de energie prevăzute, la un preț stabilit printr-o metodologie reglementată de către ANRE, luând în considerare costurile justificate ale activității de producere a energiei electrice, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului și o cotă rezonabilă de profit, după modelul de stabilire a prețurilor din piața reglementată. Energia preluată, poate fi vândută atât în piața reglementată cât și în piața concurențială, în cote astfel stabilite încât impactul asupra acestor piețe să fie minim și să nu afecteze consumatorii finali.

Propunea noastră de spijin financiar este următoarea: Acordarea diferenței dintre prețul obținut pe PZU (piața zilei următoare) și cel de cost al energiei electrice prin introducerea în factura de energie electrică la consumatorul final, a unei taxe pentru siguranța alimentării sistemului electroenergetic, similară cu taxa de certificate verzi sau de cogenerare. Suma astfel colectată să fie direcționată doar spre acei producători de energie electrică pe bază de combustibili fosili, considerați în continuare producători strategici. Pentru ca această taxă să nu oblige consumatorul final să plătească o majorare de preț la energie electrică, se poate găsi o compensare de la taxa pentru energia regenerabilă. Taxele existente la ora actuală în factura de energie electrică, ne arată în mod clar că pentru energia regenerabilă se respectă legea, iar pentru interesul statului român de a avea asigurată alimentarea continuă cu energie electrică, nu se aplică prevederile directivelor europene.

  Eliminarea perioadei pentru care se aplică măsurile prevăzute în HG 138/2013. Atât Legea nr. 123/2012 cât și Directiva 2009/72/CE nu prevăd limitări în timp pentru aplicarea măsurilor derogatorii. Măsurile se iau pentru asigurarea siguranței sistemului electroenergetic național.

  Din analiza aplicării prevederilor HG 138/2013 cu modificările propuse se evidențiază o serie de efecte benefice pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., pentru SEN, pentru bugetul statului, pentru mediul socio-economic din județul Hunedoara și pentru salariați, fără a afecta interesele celorlalți competitori din piața de energie, după cum urmează:

  Se poate asigura finanțarea programelor de investiții ale noii societății de tip SIEG. Acest lucru va duce la eficentizarea societății, asigurând fondurile necesare pentru construcția de capacități noi de producție a energiei electrice.

  Eliminarea pierderilor societății, încetarea acumulării de datorii, reducerea datoriilor și într-un orizont de timp predictibil eliminarea datoriilor societății.

  Aplicarea măsurilor propuse nu afectează producătorii de energie electrică din punct de vedere al cantităților de energie vândute în piață, cota de piață a Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. rămânând aceeași ca și în prezent, adică cea aferentă unui grup la termocentrala Mintia și a grupului de la Paroșeni. Orice alte cantități de energie produse suplimentar vor fi vândute în piața concurențială, variațiile neinfluențând prețul la consumatorul final.

  Sectorul minier din cadrul Societății complexul Energetic Hunedoara S.A. își va putea îmbunătății activitatea, lucru imperios necesar, având în vedere condițiile directivei europene de a se utiliza combustibil indigen. Rezerva de huilă energetică din Valea Jiului, asigură funcționarea centralelor termoelectrice Mintia și Paroșeni pe termen lung, contribuind astfel la siguranța sistemului electroenergetic național.

  Având în vedere situația concretă prezentată, dreptul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. de a beneficia de unele prevederi legale exprese și de faptul că totuși legea, interesul SEN și interesul național sunt mai presus de lobby-ul unor competitori din piața de energie, apreciem că solicitările noastre sunt pe deplin justificate și îndreptățite pentru a fi luate în considerare și transpuse în realitate.

  Solicităm discuții vizavi de cele propuse, iar ca punct de plecare vă propunem discutarea în regim de urgență a problemelor de siguranță a sistemului energetic național în cadrul CSAT, de unde să rezulte o strategie viabilă care să corespundă interesului național al României.


Cum devin membru?
Despre noi

Pentru a vă forma o părere despre organizația noastră, precum și pentru a afla demersurile efectuate de către organizație, este important să accesați sursele puse la dispoziție, respectiv:
pagina noastră de știri ,
- pagina noastră de facebook,
-pagina noastră de twitter,

Încercăm să oferim cât mai multe informații despre demersurile noastre, despre problemele întâmpinate și stadiul acestora.

Organizația este tânără raportată la vechime, însă în această perioadă am ajuns să discutăm la aceeași masă cu reprezentanți ai Guvernului și ai Ministerelor care au responsabilități în domeniu, spre rezolvarea problemelor acute cu care se confruntă atât membrii pe care îi reprezentâm cât și firmele din care provin aceștia.

Parte din demersurile noastre se regăsesc pe pagina noastră de știri

Vreau să fiu reprezentat!

 • TE-AI SĂTURAT SĂ-ȚI FIE ÎNCĂLCATE DREPTURILE?
 • CONSIDERI CĂ LUPTA DUSĂ DE UNUL SINGUR ESTE FOARTE ANEVOIOASĂ, COSTISITOARE ȘI DE CELE MAI MULTE ORI ESTE ÎN DEZAVANTAJUL TĂU?
 • VREI SĂ FI REPREZENTAT ÎN FAȚA ANGAJATORULUI DE O ECHIPĂ CU EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL LEGISLAȚIEI MUNCII? 

Vino alături de un colectiv UNIT și PUTERNIC !

CUM DEVIN MEMBRU?
AVANTAJE

M-am hotărât!

Cunosc avantajele oferite de un sindicat puternic. Știu că este în beneficiul meu să ader la această organizație.